Zdjęcie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Aula Północna, fot. Biuro Promocji

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Karta i Kodeks są jednymi z podstawowych dokumentów europejskiej strategii na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie. Instytucje działające w sferze B+R (zarówno publiczne jak i prywatne) oraz organizacje finansujące badania, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską logo HR Excellence in Research.

Tekst Karty i Kodeksu

Przyznawanie loga jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i karier naukowców w Europie. Jest to odznaczenie nadawane z jednej strony jako wyróżnienie instytucji za podjęte działania na rzecz pracowników naukowych, a z drugiej jako zachęcenie jej do dalszych działań zmierzających ku dalszemu uatrakcyjnianiu warunków pracy i procesów rekrutacji naukowców. Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały logo, wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Instytucje, które starają się o uzyskanie logo powinny wiedzieć, że jest to ciągły proces, który wiąże się z regularną oceną - wewnętrzną jak i zewnętrzną - postępów we wdrażaniu i przestrzeganiu zasad Karty i Kodeksu.

Lista polskich instytucji, które otrzymały logo HR

Jak uzyskać logo HR

Od stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady ubiegania się o logo HR. Zmieniona procedura jest wynikiem rozmów z ekspertami z dziedziny zarządzania kadrami i z przedstawicielami instytucji, które wdrażały zasady Karty i Kodeksu. Konsultacje z ekspertami pokazały, że potrzebne są zmiany, aby zwiększyć jakość i skuteczność podejmowanych przez instytucje działań oraz wprowadzić porównywalne w całej Europie standardy.

Aby uzyskać logo należy podjąć następujące kroki:

1. Przesłać do Komisji Europejskiej deklarację poparcia dla zasad Karty i Kodeksu na adres RTD-CHARTER@ec.europa.eu. Wszystkie deklaracje publikowane są na stronie Komisji Europejskiej.

2. Maksymalnie w ciągu roku od przesłania deklaracji przeprowadzić w instytucji analizę wewnętrzną, która pozwoli ocenić, w jakim stopniu jej funkcjonowanie jest spójne z Kartą i Kodeksem.

Do tego służy formularz nr 1 - do wewnętrznej analizy zgodności 40 zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w instytucji + tabela zgodności procesów rekrutacji z zasadami Open, Transparent and Merit-based Recruitment.

3. Na podstawie analizy należy przygotować strategię HR i plan działań ukierunkowane na określenie najważniejszych braków wraz z opisem konkretnych działań prowadzących do ich likwidacji. Dokumenty te należy zamieścić na stronie instytucji i przesłać do Komisji Europejskiej na adres: RTD-CHARTER@ec.europa.eu.

Nalezy użyć formularz nr 2 z informacjami o instytucji (np. liczbie pracowników, w tym obcokrajowców, źródłach finansowania), planowanych działaniach w zakresie wprowadzania zasad Karty i Kodeksu i zasad otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (OTM-R).

4. Po ocenie strategii i planu działań Komisja Europejska podejmuje decyzję odnośnie logo: pozytywną zakończoną przyznaniem logo, pozytywną, jednak z prosbą o naniesienie poprawek lub negatywną - mówiącą o całkowitym odrzuceniu dokumentów.

5. Po upływie 2 lat instytucja powinna przeprowadzić ponowną ocenę postępów i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu. Rezultaty oceny nalezy zamieścić w formularzu nr 3 służącym do oceny okresowej. Formularz nr 3 jest podobny do poprzedniego, jednak należy w nim przedstawić zaktualizowane informacje.

6. Po 4 latach przeprowadzona zostaje analiza zewnętrzna przez ekspertów powołanych przez KE, której wyniki warunkują zachowanie prawa do używania logo. Eksperci mogą zdecydować o konieczności przeprowadzenia oceny postępów podczas wizyty na miejscu w instytucji w Polsce.

 

Szczegółowy opis procedury (obowiązującej od stycznia 2017 r.) znajdą Państwo w raporcie pt. „Shaping the future of the Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R”.

Ponadto KE udostępniła również wskazówki z opisem nowej strategii ubiegania się o logo i wskazówki dla ekspertów oceniających, które pokazują, na co oceniający będą zwracać uwagę: „Draft GUIDELINES to the implementation of the ‘strengthened’ Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)".