Skip to main content
Logo of EURAXESS
Poland

Naukowcy

 

 

Zdjęcie: Politechnika Warszawska, fot. Darek Kawka

Ta część strony przeznaczona jest dla polskich naukowców wyjeżdżających za granicę w celu podejmowania pracy badawczej

 

Znajdą tu Państwo informacje na temat:

Aspektów formalnych wyjazdu za granicę

Ubezpieczenia podczas wyjazdu

Uznawania wykształcenia i kwalifikacji

Opodatkowania dochodów z zagranicy

Formalności za granicą

Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu

 

Niezależnie od rodzaju projektu, jego zasad finansowania oraz programu, w ramach którego jest on realizowany, każdy naukowiec wyjeżdżający z Polski w celu czasowego podjęcia pracy badawczej za granicą, powinien pamiętać, że taki wyjazd łączy się z szeregiem formalności administracyjno-prawnych koniecznych do dopełnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Do najważniejszych aspektów administracyjno-prawnych związanych z wyjazdem w celu realizacji projektu naukowego lub szkoleniowego należy ustalenie:

  • rodzaju i treści umowy, jaka ma zostać podpisana za granicą,
  • formy prawnej „związania” naukowca podczas wyjazdu z instytucją w Polsce,
  • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu podczas pobytu za granicą,
  • zasad opodatkowania – w Polsce i za granicą – dochodów uzyskanych w okresie realizacji prac badawczych,
  • zasad legalizacji pobytu w państwie przyjmującym i zobowiązań względem organów administracji tamtego państwa,
  • zakresu formalności koniecznych do dopełnienia w polskich urzędach przed i w trakcie pobytu za granicą,
  • zakresu uprawnień dotyczących korzystania z zasobów instytucji,
  • zakresu pomocy instytucji przyjmującej przy dopełnianiu urzędowych formalności na miejscu.

Powyższy katalog zawiera oczywiście jedynie najbardziej ogólne i wspólne dla większości zainteresowanych aspekty formalno-prawne wyjazdu za granicę. Należy jednak pamiętać, że w poszczególnych sytuacjach indywidualnych zakres takich zobowiązań może być szerszy, w zależności od konkretnego przypadku. Dlatego należy zawsze zasięgnąć odpowiedniej informacji w instytucjach, w których trwają przed wyjazdem procedury związane z osobą wyjeżdżającego naukowca. Chodzi tu m.in. o postępowania administracyjne, sądowe, czy podatkowe, kiedy strona – podczas wyjazdu za granicę – zobowiązana jest ustanowić w kraju pełnomocnika (np. członka rodziny) ds. doręczeń korespondencji. W przeciwnym razie, organ administracji lub sąd dostarczy korespondencję na ostatnio podany przez stronę adres ze wszystkimi skutkami prawnymi takiego doręczenia.

 


Informacje na temat pracy jako naukowiec w poszczególnych krajach europejskich i formalności z tym związanych znajdują się na stronach EURAXESS każdego z 40 krajów należących do sieci. Polecamy informacje i kontakt do punktów EURAXESS za granicą.