Meldunek czasowy cudzoziemców

Każdy cudzoziemiec, który ma zamiar przebywać w Polsce dłużej niż 14 dni ma obowiązek się zameldować.

Obywatele krajów UE, Norwegii, Lichtensteinu, Islandii oraz Szwajcarii muszą zameldować się w miejscu pobytu czasowego mającego trwać ponad 3 miesiące najpóźniej w 30-dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Obywatele pozostałych krajów muszą dokonać meldunku w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4-dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Dokonanie meldunku jest bezpłatne, ale opłacie (17zł) podlega wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.

W związku z tym, że właściciele mieszkań czasem nie zgadzają się na dokonanie meldunku czasowego przez cudzoziemca, przy legalizacji pobytu w Polsce (w urzędach wojewódzkich) nie jest już wymagane zaświadczenie o meldunku. Wystarczy jedynie przedstawić umowę najmu mieszkania, czy nawet pismo od właściciela mieszkania mówiące o tym, że cudzoziemiec mieszka pod danym adresem.

Więcej informacji

Dokonując meldunku cudzoziemcowi zostanie nadany automatycznie numer PESEL.