Zdjęcie: Uniwersytet Śląski, fot. Julia Agnieszka Szymala

Zezwolenia na pracę

Poniżej opisane zagadnienia zezwoleń na pracę dotyczą tylko cudzoziemców z krajów trzecich (spoza UE, Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii).

Aby ułatwić naukowcom dostęp do rynku pracy w Polsce, cudzoziemcy zatrudniani do realizacji zadań związanych z kształceniem i prowadzeniem działalności naukowej w: uczelniach, Polskiej Akademii Nauk, instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych, instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Centrum Łukasiewicz, międzynarodowych instytutach naukowych oraz w Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) zostali zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Podstawa prawna: art. 325 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ponadto zgodnie z ustawą ww. cudzoziemcy podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a także korzystają z uprawnień na zasadach obowiązujących obywateli polskich pozostających w stosunku pracy.

O zwolnieniu pracowników naukowych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę mówią również:

 • Art. 93 ustawy o PAN: W jednostkach naukowych na stanowiskach naukowych i badawczo-technicznych może być zatrudniona osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego bez konieczności uzyskania zezwolenia wojewody, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • art. 43 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych oraz §1 pkt 16 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. 2015 poz. 588).

 

Zezwolenie na pracę nie jest wymagane również w innych przypadkach, m.in. wobec:

 • cudzoziemców posiadających wizę krajową (oznaczoną symbolem "D") wydaną w celu prowadzenia badań naukowych,
 • cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w celu: prowadzenia badań naukowych, poszukiwania pracy/ planującego rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej lub w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE); przepis ten dotyczy również członków rodzin cudzoziemców posiadających w/w zezwolenia pobytowe,
 • cudzoziemców przyjeżdzających do Polski w ramach mobilności krótkoterminowej naukowców oraz w ramach mobilności studentów,
 • studentów studiów stacjonarnych i doktorantów w szkołach doktorskich,
 • absolwentów polskich szkół średnich, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich/szkół doktorskich na polskich uczelniach,
 • osób wygłaszających, do 30 dni w roku kalendarzowym, okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej,
 • cudzoziemców prowadzących szkolenia, biorących udział w stażach zawodowych, pełniących funkcję doradczą, nadzorczą lub wymagającą szczególnych kwalifikacji i umiejętności w programach realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programach pomocowych, także w oparciu o pożyczki zaciągnięte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii i Mołdawii, którzy korzystają z ułatwionego dostępu do polskiego rynku pracy przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zatrudnienie odbywa się na podstawie pisemnego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi złożonego przez polskiego pracodawcę i zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy,
 • cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

art. 87 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Informacje o innych przypadkach zwolnień z posiadania zezwolenia na pracę dostępne są na stronie Urzędu do spraw Cudzoziemców.

Kiedy zezwolenie na pracę jest wymagane

W pozostałych przypadkach, gdzie nie ma mowy o zwolnieniach z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, pracodawca musi uzyskać takie zezwolenie w odpowiednim Urzędzie Wojewódzkim, by móc zatrudnić cudzoziemca. Dotyczy to pracowników naukowych zatrudnianych w sektorze prywatnym, czyli w firmach czy przedsiębiorstwach.

Istnieje 5 typów zezwoleń na pracę. Więcej informacji

Po uzyskaniu zezwolenia, pracodawca powinien je przekazać cudzoziemcowi, by mógł je dołączyć np. do wniosku o wizę na wjazd do Polski. Po uzyskaniu wizy cudzoziemiec może od razu po przyjeździe do Polski podjąć pracę.

Pracodawca ma obowiązek przechowywać kopie dokumentów potwierdzających legalne zatrudnienie i pobyt cudzoziemca w Polsce.