Obywatele państw spoza UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii

Prawo przewiduje 3 procedury legalizacji pobytu naukowców w Polsce: zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych oraz tzw. Niebieska Karta Unii Europejskiej.

Legalizacja pobytu doktorantów polega na uzyskaniu karty pobytu czasowego w celu kształcenia się na studiach. Wymagane dokumenty do uzyskania karty pobytu należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

 

Podstawowe dokumenty to: wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt, zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia, dowód dokonania opłaty za studia (jeśli jest pobierana), dokument potwierdzający posiadanie przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokument potwierdzający posiadanie wystarczających środków na utrzymanie się w Polsce i powrót powrotną do swojego kraju np. wyciąg z konta bankowego.

 

Wysokość wystarczających środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec określa Rozporządzenie Rady Ministrów:

  • 635 zł miesięcznie na samodzielne utrzymanie się cudzoziemca w Polsce,
  • 515 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu.

Z racji tego, że pierwszego zezwolenia w celu kształcenia się na studiach udziela się na okres 15 miesięcy, cudzoziemiec powinien wykazać środki właśnie na taki okres.

 

Dodatkowo musi powiadać kwotę 2500 zł na bilet powrotny do swojego kraju. Kwoty te mogą być również w walutach obcych.

 

Koszt rozpatrzenia wniosku o kartę pobytu doktoranta wynosi 340 zł, plus 50 zł za wydanie karty pobytu. Procedura uzyskania karty pobytu może trwać 3-4 miesiące, w zależności od liczby wniosków.

 

Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

 

Doktoranci po uzyskaniu karty pobytu mogą podjąć pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 

Dodatkowe informacje na stronie Urzędu do spraw Cudzoziemców

 

Powyżej opisane zezwolenia na pobyt czasowy wydawane są w postaci plastikowej karty pobytu, która jest podobna do dowodu osobistego. Dokumenty wymagane do ubiegania się o zezwolenia na pobyt cudzoziemiec składa osobiście w odpowiednim urzędzie wojewódzkim. Można je również przesłać pocztą, jednak urząd wezwie póżniej cudzoziemca do złożenia odcisków palców. Dokumenty można złożyć w dowolnym momencie pobytu w Polsce, a najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu (np. w ostatnim dniu okresu ważności wizy).

Jednak zaleca się złożenie dokumentów najlepiej 3-4 miesiące wcześniej, ponieważ tyle może trwać procedura uzyskania karty pobytu. Jest to o tyle istotne, że przed otrzymaniem karty pobytu, a na przykład po wygaśnięciu wizy, cudzoziemiec nie będzie miał żadnego dokumentu uprawniającego do podróżowania po Europie, co może być istotne w przypadku naukowców wyjeżdżających np. na konferencje zagraniczne.

Listę wszystkich dokumentów, jakie cudzoziemiec powinien złożyć w celu ubiegania się o powyższe zezwolenia, znaleźć można na stronach internetowych wydziałów spraw cudzoziemców urzędów wojewódzkich.

Należy pamiętać, że dokumenty składane do urzędu wypełnione powinny być w języku polskim, stąd może być konieczna pomoc ze strony instytucji przyjmującej cudzoziemca.

W momencie składania dokumentów obcokrajowcowi wbijana jest do paszportu pieczątka, która po wygaśnięciu wizy, jest jedynym potwierdzeniem jego legalnego pobytu w Polsce, lecz nie uprawnia ona do podróżowania po innych krajach obszaru Schengen. Naukowiec, który więc opuści Polskę po złożeniu dokumentów, a przed uzyskaniem karty pobytu, będzie musiał uzyskać kolejną wizę w celu ponownego wjazdu na teren Polski.

Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Pracodawcy powinni trzymać kopie dokumentów świadczących o tym, że zatrudniany pracownik przebywa w Polsce legalnie.

Zezwolenia na pracę

Podjęcie przez cudzoziemca pracy jako pracownik naukowy, w szczególności w instytutach PAN, na uczelniach i w instytutach badawczych nie wymaga uzyskania zezwolenia na pracę.

Więcej informacji o zezwoleniach