14/11/2019

Research worker - Assistant Professor/ Pracownik naukowy – Adiunkt

Ta oferta jest już nieaktualna


 • ORGANIZACJA/FIRMA
  Instytut Badań Edukacyjnych
 • DZIEDZINA BADAŃ
  SociologyEducational sociology
 • PROFIL NAUKOWCA
  First Stage Researcher (R1)
 • TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  29/11/2019 16:00 - Europe/Brussels
 • LOKALIZACJA
  Poland › Warszawa
 • RODZAJ UMOWY
  To be defined
 • CZAS PRACY
  Full-time
 • LICZBA GODZIN TYGODNIOWO
  40
 • Data rozpoczęcia OFERTA
  01/01/2020
 • REFERENCE NUMBER
  IBE/N/228/PN_AD/1411/BIP
 • IS THE JOB RELATED TO STAFF POSITION WITHIN A RESEARCH INFRASTRUCTURE?
  Tak

The Educational Research Institute (IBE) is an institution conducting interdisciplinary research concerning the functioning and effectiveness of the education system in Poland. The Institute participates in national and international research projects, prepares reports, expert opinions and carries out advisory functions. From October 1st, 2010 the Institute under the Act on Research Institutions became a research institute.

The Institute is supervisied by the Minister of National Education.

The Institute main research areas:

 • - new core curriculum and subject teaching methods,
 • - measurement and analysis of student educational achievement,
 • - psychological and pedagogical foundations of school achievement,
 • - relationship between education and the labour market, especially monitoring the situation of young people entering the labour market,
 • - lifelong learning and national qualifications framework,
 • - economic determinants of education, financing education and other broad issues concerning economics of education,
 • - teacher working conditions, working hours, professional status and competencies,
 • - institutional and legal problems concerning the education system and educational policy.

The Institute employs over 270 education researchers - mainly sociologists, psychologists, educators, economists, political scientists - most of whom are eminent specialists in their fields with considerable professional expertise not only in research work but also teaching, public administration, market/public opinion research and NGOs.

The Institute cooperates with the Central Statistical Office (GUS) and the Central Examination Board. Its growing network of cooperation includes local authorities, schools, NGOs, universities, national and foreign research centres and international organizations.

Research worker - Assistant ProfessorPracownik naukowy – Adiunkt

Nr. ref.: IBE/N/228/PN_AD/1411/BIP

Liczba stanowisk: 5

 

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego - adiunkta w dziedzinie nauk społecznych , w dyscyplinie nauki socjologiczne.

 

Wymagania wobec kandydatów:

 • stopień doktora,
 • dorobek naukowy, mile widziane publikacje naukowe z zakresu socjologii lub socjologii wychowania,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych z zakresu szeroko rozumianej edukacji,
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych.

Zakres obowiązków:

Podstawowym obowiązkiem pracownika naukowego jest realizacja celów i zadań statutowych Instytutu, w tym prowadzenie działalności naukowej i rozwojowej, w szczególności poprzez:

 • twórczą działalność naukową polegającą na rozwiązywaniu problemów naukowych,
 • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji,
 • upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym,
 • kształcenie kadry naukowej,
 • udział w pracach organizacyjnych Instytutu związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie:

 • listu motywacyjnego,
 • CV uwzględniającego opis doświadczenia zawodowego z podaniem informacji dotyczących:

- dorobku naukowego, badawczego (wdrożeniowego), organizacyjnego,

- zrealizowanych grantów naukowych,

- doświadczenia w popularyzacji wyników badań,

 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia o znajomości języka/języków obcych,
 • zwięzłej informacji o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach kandydata w działalności naukowej,
 • propozycji projektu badawczego w zakresie badań edukacyjnych, który pracownik naukowy chciałby realizować w IBE,
 • oświadczenia o akceptacji warunków konkursu,
 • oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej, zgodnie z art. 265 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 29.11.2019 r. na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, osobiście

w sekretariacie lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@ibe.edu.pl

 

Prosimy o wpisanie w tytule Nr. ref.: Nr. ref.: IBE/N/228/PN_AD/1411/BIP

 

Komisja Konkursowa będzie oceniała złożone dokumenty pod względem formalnym i przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi stawiane wymagania w dniach 05-12.12.2019 r.

 

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu: 20.12.2019 r.

 

Decyzje o zatrudnieniu osoby na ww. stanowisku naukowym podejmie Dyrektor Instytutu na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej i opinii Rady Naukowej Instytutu.

 

Prosimy o następujące 3 Oświadczenia:

 

1. Oświadczenie kandydatów o akceptacji warunków konkursu.

„Oświadczam, że akceptuję warunki konkursu konkurs na stanowisko pracownika naukowego – adiunkta w dziedzinie nauk społecznych , w dyscyplinie nauki socjologiczne przedstawione w ogłoszeniu”.

 

2. Oświadczenie kandydatów do pracy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

3. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia w IBE kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie do grona pracowników prowadzących działalność naukową zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w dyscyplinie naukowej, którą reprezentuje a dorobek naukowy kandydata, powstały w związku z zatrudnieniem zostanie przypisany w przyszłej ewaluacji do dorobku naukowego IBE na podstawie oświadczenia kandydata, złożonego zgodnie z art. 265 ust.13 tej ustawy.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl, telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Wymagane doświadczenie badawcze

 • DZIEDZINA BADAŃ
  SociologyEducational sociology
 • DOŚWIADCZENIE BADAWCZE W LATACH
  4 - 10

Wymagania oferty

 • WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE
  Sociology: PhD or equivalent
 • WYMAGANE JĘZYKI
  ENGLISH: Excellent
Work location(s)
1 position(s) available at
Instytut Badań Edukacyjnych
Poland
Województwo mazowieckie
Warszawa
01-180
Górczewska 8

Numer oferty: 463411

Disclaimer:

The responsibility for the jobs published on this website, including the job description, lies entirely with the publishing institutions. The application is handled uniquely by the employer, who is also fully responsible for the recruitment and selection processes.

 

Please contact support@euraxess.org if you wish to download all jobs in XML.