14/11/2019

Researcher worker- professor at Institute / Pracownik naukowy – profesor instytutu

Ta oferta jest już nieaktualna


 • ORGANIZACJA/FIRMA
  Instytut Badań Edukacyjnych
 • DZIEDZINA BADAŃ
  SociologyEducational sociology
 • PROFIL NAUKOWCA
  Leading Researcher (R4)
 • TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  29/11/2019 16:00 - Europe/Brussels
 • LOKALIZACJA
  Poland › Warszawa
 • RODZAJ UMOWY
  To be defined
 • CZAS PRACY
  Full-time
 • LICZBA GODZIN TYGODNIOWO
  40
 • Data rozpoczęcia OFERTA
  01/01/2020
 • REFERENCE NUMBER
  IBE/N/229/PN_PI/1411/BIP

Recruitment for the position of researcher – Institute professor with the possibility of directing the Adult Learning Team as well as the Research Unit on Schools and Teachers.

                                                                           

Researcher - associate professor at Educational Research Institute/ Pracownik naukowy – profesor instytutu

Nr. ref.: IBE/N/229/PN_PI/1411/BIP

Liczba wakatów: 2

 

Requirements:

 • A doctoral degree or higher in a discipline of sociology, in particular the sociology of education and/or the sociology of individual and societal development,
 • scientific achievements, publications in journals listed in international academic databases are an advantage,
 • experience in conducting research/didactic projects in the broadly understood field of education,
 • experience in conducting implementation projects is an advantage

The main responsibility of the researcher is to conduct scientific and development activities by:

 • developing creative research solutions in addressing scientific problems,
 • applying the results of scientific research or development work into practice,
 • raising one's qualifications,
 • disseminating scientific achievements, among others through publishing and actively participating in the academic community

 

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego – profesora instytutu z możliwością pełnienia funkcji kierownika Zespołu Uczenia się Dorosłych oraz Badania Szkół i Nauczycieli.

Wymagania wobec kandydatów:

 • co najmniej stopień doktora w dyscyplinie socjologia, a w szczególności socjologia edukacji i/lub socjologia wychowania,
 • dorobek naukowy, mile widziane publikacje w czasopismach notowanych w bazach międzynarodowych,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych/dydaktycznych z zakresu szeroko rozumianej edukacji,
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych.

 

 

Zakres obowiązków:

 

Podstawowym obowiązkiem pracownika naukowego jest realizacja celów i zadań statutowych Instytutu, w tym prowadzenie działalności naukowej i rozwojowej, w szczególności poprzez:

 • twórczą działalność naukową polegającą na rozwiązywaniu problemów naukowych,
 • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji,
 • upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym,
 • kształcenie kadry naukowej,
 • udział w pracach organizacyjnych Instytutu związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie:

 • listu motywacyjnego,
 • CV uwzględniającego opis doświadczenia zawodowego z podaniem informacji dotyczących:

- dorobku naukowego, badawczego (wdrożeniowego), organizacyjnego,

- zrealizowanych grantów naukowych,

- doświadczenia w popularyzacji wyników badań,

 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia o znajomości języka/języków obcych,
 • zwięzłej informacji o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach kandydata w działalności naukowej,
 • propozycji projektu badawczego w zakresie badań edukacyjnych, który pracownik naukowy chciałby realizować w IBE,
 • oświadczenia o akceptacji warunków konkursu,
 • oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej, zgodnie z art. 265 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 29.11.2019 r. na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, osobiście

w sekretariacie lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@ibe.edu.pl

Prosimy o wpisanie w tytule Nr. ref.: IBE/N/229/PN_PI/1411/BIP

 

Komisja Konkursowa będzie oceniała złożone dokumenty pod względem formalnym i przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi stawiane wymagania w dniach 05-12.12.2019 r.

 

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu: 20.12.2019 r.

 

Decyzje o zatrudnieniu osoby na ww. stanowisku naukowym podejmie Dyrektor Instytutu na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej i opinii Rady Naukowej Instytutu.

 

Prosimy o następujące 3 Oświadczenia:

 

1. Oświadczenie kandydatów o akceptacji warunków konkursu.

„Oświadczam, że akceptuję warunki konkursu konkurs na stanowisko pracownika naukowego – profesora instytutu w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne przedstawione w ogłoszeniu”.

 

2. Oświadczenie kandydatów do pracy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

3. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia w IBE kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie do grona pracowników prowadzących działalność naukową zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w dyscyplinie naukowej, którą reprezentuje a dorobek naukowy kandydata, powstały w związku z zatrudnieniem zostanie przypisany w przyszłej ewaluacji do dorobku naukowego IBE na podstawie oświadczenia kandydata, złożonego zgodnie z art. 265 ust.13 tej ustawy.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl, telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Wymagane doświadczenie badawcze

 • DZIEDZINA BADAŃ
  Sociology
 • DOŚWIADCZENIE BADAWCZE W LATACH
  4 - 10

Wymagania oferty

 • WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE
  Sociology: PhD or equivalent
 • WYMAGANE JĘZYKI
  ENGLISH: Excellent
Work location(s)
1 position(s) available at
Instytut Badań Edukacyjnych
Poland
województwo mazowieckie
Warszawa
01-180
Górczewska 8

Numer oferty: 463412

Disclaimer:

The responsibility for the jobs published on this website, including the job description, lies entirely with the publishing institutions. The application is handled uniquely by the employer, who is also fully responsible for the recruitment and selection processes.

 

Please contact support@euraxess.org if you wish to download all jobs in XML.