Zatwierdzenie jednostki przyjmującej w MSWiA

Living in Europe, Working in Europe | Entry conditions/visas | Poland

Zatwierdzenie to dotyczy przyjmowania cudzoziemców z krajów trzecich (spoza UE) w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, a także w celu odbycia studiów oraz kształcenia w szkole doktorskiej. Podstawą prawną, z której wynika obowiązek zatwierdzenia jednostki naukowej, jest art. 144 i 151 ustawy o cudzoziemcach.

Zatwierdzenie jednostki na potrzeby przyjmowania cudzoziemców jest warunkiem wydania cudzoziemcowi przed przyjazdem do Polski wizy w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wizy studenckiej (w tym dla doktoranta), a także udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych oraz w celu odbycia studiów/udziału w szkole doktorskiej po przyjeździe do Polski. Zatem brak zatwierdzenia może mieć wpływ na wydłużenie procesu przyjęcia obcokrajowca do pracy.

Jesli chodzi o przyjmowanie cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, wymóg ten dotyczy wszystkich jednostek naukowych, o których mowa w art. 7 ust.1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy zdnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli uczelni, instytutów PAN, instytutów międzynarodowych, instytutów badawczych, instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

Natomiast obowiązkowi zatwierdzenia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu odbycia studiów/kształcenia w szkole doktorskiej podlegają wszystkie wyżej wymienione instytucje naukowe, za wyjątkiem uczelni (art. 144 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach).

 

Jak uzyskać zatwierdzenie

Zatwierdzenie jednostki następuje na jej wniosek. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności statutowej należy przesłać pocztą do MSWiA. Zatwierdzeniu podlega cała instytucja, a nie jej poszczególne jednostki (wydziały, katedry, instytuty, filie itd.). Zatwierdzenie jest przyznawane na okres 5 lat.

Wniosek powinien zawierać m.in. ogólną informację o tym, że instytucja będzie przyjmować cudzoziemców w ww. celu (nie trzeba podawać żadnych danych obcokrajowców), o istnieniu jednostki przez co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i prowadzeniu w tym czasie działalności naukowej samodzielnie i w sposób ciągły. Do pisma należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych przesłanek. Wydanie decyzji może trwać do 60 dni, ponieważ wnioski są również konsultowane z innymi organami, jak np. Straż Graniczna czy ABW.

 

WAŻNE: brak zatwierdzenia jednostki w MSWiA nie uniemożliwia zatrudniania cudzoziemców. W przypadku jego braku, cudzoziemiec będzie musiał wnioskować o innego typu wizę i kartę pobytu - wizę w celu wykonywania pracy oraz o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub o tzw. Niebieską Kartę UE (jeśli spełnia wymogi wysokości wynagrodzenia).

Należy pamiętać, że wizy i zezwolenia pobytowe różnią się wymogami i zestawem dokumentów, które cudzoziemiec musi złożyć. Zatem, aby cudzoziemiec wybrał odpowiedni rodzaj wizy (o którą aplikuje przed przyjazdem do Polski) oraz typ zezwolenia na pobyt (będąc już w Polsce), należy tę osobę odpowiednio wcześniej o tym poinformować, ponieważ późniejsza zmiana typu wizy lub karty pobytu wiąże się z koniecznością złożenia innych/dodatkowych dokumentów, a zatem z wydłużonym okresem oczekiwania.

Więcej informacji oraz listy zatwierdzonych jednostek są dostępne na stronie MSWiA

 

Zobacz też: