Skip to main content
Logo of EURAXESS
Poland
Working in EuropeTaxation/salariesPoland

Podatki - informacje dla naukowców

Description

 

Zasady opodatkowania w Polsce i za granicą dochodów uzyskanych w instytucji przyjmującej

 

Jak wspomniano już w sekcji Formalności względem organów polskich przed i w trakcie pobytu za granicą, warto pamiętać o procedurach związanych z corocznym składaniem zeznania PIT.

Niektóre spośród dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji prac badawczych i szkoleniowych korzystają w Polsce ze zwolnień podatkowych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, z których dwa najważniejsze, to:

Art. 21 ust. 1 pkt 46, który stanowi, iż wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Należy jednak podkreślić, że niezależnie od treści ww. przepisu, istnieją nadal pewne rozbieżności interpretacyjne we wskazanym zakresie tak, że jednoznaczne udzielenie generalnej odpowiedzi, na pytanie o zwolnienia podatkowe dla wszystkich dochodów z Programów Ramowych UE i innych środków bezzwrotnej pomocy, nie jest obecnie możliwe. Z treści ostatnich orzeczeń sądów administracyjnych oraz wydanych interpretacji podatkowych wynika, że w przypadku realizacji projektów w ramach programu H2020 w/w przepis nie obejmuje pracy wykonywanej w związku z prowadzeniem projektu programu H2020. W związku z utrwaloną linią orzeczniczą polskich sądów można przyjąć, że nie przysługuje zwolnienie z podatku od wynagrodzeń osób fizycznych zaangażowanych w realizacje projektów z programów ramowych Unii Europejskiej.

Istotnym jest również art. 21 ust. 1 pkt 46a, który stanowi, że:

wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 4.03.1968, z późn. zm.);

Zgodnie z tym art. praca w charakterze eksperta oceniającego wnioski dla KE w ramach programu H2020 będzie zwolniona z podatku dochodowego w Polsce.

Art. 21 ust. 1 pkt 39, który stanowi, iż wolne od podatku są:

stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku realizacji stypendium, należy upewnić się, czy właściwy minister zatwierdził zasady jego przyznawania lub czy jest to stypendium przyznane na podstawie przepisów określonych w ww. art. 21 ust. 1 pkt 39.

Podwójne opodatkowanie dochodów

Ponadto, na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych znajduje się wykaz i teksty umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu w przypadku zatrudnienia za granicą. Umowy te są podpisywane pomiędzy dwoma krajami w celu unikania płacenia podwójnego podatku w sytuacjach, gdy rezydent jednego kraju otrzymuje dochód z innego kraju i który podlega opodatkowaniu w obu krajach.