Karta i kodeks

Working in Europe | Career Development | Poland

 

Jednymi z ważniejszych dokumentów związanych ze specyfiką zawodu naukowca są Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (tzw. Karta i Kodeks).

 

  • Europejska Karta Naukowca to dokument ustanawiający uniwersalne zasady, prawa oraz obowiązki pracowników naukowych, a także instytucji, które ich zatrudniają. Obejmuje wszystkie dziedziny związane z badaniami naukowymi zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym.
  • Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych skierowany jest z kolei do pracodawców i instytucji zatrudniających; ustanawia zasady, którymi instytucje te powinny się kierować w procedurze rekrutacji naukowców, czego efektem powinna być przejrzystość i równe traktowanie kandydatów oraz rozwój rynku pracy.

     

Wdrożenie zasad Karty i Kodeksu odbywa się na zasadzie dobrowolności, tzn. instytucje, które chcą wprowadzić u siebie zasady tych dokumentów, mogą w każdej chwili przystąpić do tego procesu i starać się o uzyskanie logo Komisji Europejskiej "HR Excellence in Research".

Przed podjęciem kroków w celu rozpoczęcia procesu wdrażania zapisów Karty i Kodeksu, instytucje mogą przesłać do KE deklarację popiercia dla zasad tych dokumentów (w wersji elektronicznej na adres RTD-CHARTER@ec.europa.eu). Podpisanie deklaracji jest jedynie wyrażeniem poparcia dla tych zapisów.

Instytucje, które wdrożą zasady Karty i Kodeksu zgodnie z procedurą KE, otrzymują logo HR Excellence in Research.

Dokumenty te zostały wydane w 2005 r. jako zalecenie Komisji Europejskiej adresowane do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym.

Lista sygnatariuszy wraz z podpisanymi deklaracjami znajduje się na stronie EURAXESS Komisji Europejskiej.

pobierz