Obywatele państw spoza UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii

Naukowcy z zagranicy przyjeżdżający do pracy w Polsce legalizują swój pobyt na podstawie jednego z 3 typów zezwoleń wydawanych przez urzędy wojewódzkie: zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta UE) lub zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych. Każdy typ zezwolenia ma inne wymogi i wiąże się z koniecznością złożenia przez naukowca innych dokumentów.

 

Powyżej opisane zezwolenia na pobyt czasowy wydawane są w postaci plastikowej karty pobytu, która jest podobna do dowodu osobistego. Dokumenty wymagane do ubiegania się o zezwolenia na pobyt cudzoziemiec składa osobiście w odpowiednim urzędzie wojewódzkim. Można je również przesłać pocztą, jednak urząd wezwie póżniej cudzoziemca do złożenia odcisków palców. Dokumenty można złożyć w dowolnym momencie pobytu w Polsce, a najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu (np. w ostatnim dniu okresu ważności wizy).

Listę wszystkich dokumentów znaleźć można na stronach internetowych wydziałów spraw cudzoziemców urzędów wojewódzkich.

Należy pamiętać, że dokumenty składane do urzędu wypełnione powinny być w języku polskim, stąd może być konieczna pomoc ze strony instytucji przyjmującej cudzoziemca.

Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

 

W momencie składania dokumentów obcokrajowcowi wbijana jest do paszportu pieczątka, która jest jedynie potwierdzeniem złożenia dokumentów i nie uprawnia ona do podróżowania po innych krajach obszaru Schengen

Z racji tego, że aktualnie są opóźnienia w urzędach i procedury mogą trwać nawet do 7 miesięcy, zaleca się złożenie dokumentów odpowiednio wcześniej. Jest to o tyle ważne, że po wygaśnięciu ważności wizy, a przed otrzymaniem karty pobytu, cudzoziemiec nie może podróżować po Europie, by wyjechać np. na konferencję, czy spotkanie projektowe. Cudzoziemiec może jedynie wyjechać do swojego kraju pochodzenia, ale by wrócić do Polski, musi uzyskać ponownie wizę, jeśli jest wymagana.

 

Pracodawcy powinni trzymać kopie dokumentów świadczących o tym, że zatrudniany pracownik przebywa w Polsce legalnie.

Zezwolenia na pracę

Podjęcie przez cudzoziemca pracy jako pracownik naukowy, w szczególności w instytutach PAN, na uczelniach i w instytutach badawczych nie wymaga uzyskania zezwolenia na pracę.

Więcej informacji o zezwoleniach