Koronawirus - informacje o legalizacji pobytu

Obywatele państw spoza UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii

Naukowcy z zagranicy przyjeżdżający do pracy w Polsce legalizują swój pobyt na podstawie jednego z 3 typów zezwoleń wydawanych przez urzędy wojewódzkie: zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta UE) lub zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych. Każdy typ zezwolenia ma inne wymogi i wiąże się z koniecznością złożenia przez naukowca innych dokumentów.

Niebieska Karta UE jest to zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemca w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Aby cudzoziemiec otrzymał Niebieską Kartę, muszą być spełnione następujące warunki:

  • cudzoziemiec musi posiadać wyższe wykształcenie,
  • umowa z pracodawcą musi być zawarta na przynajmniej rok,
  • wysokość minimalnego rocznego wynagrodzenia brutto nie może być niższa niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dla umów zawartych w 2019 kwota ta wynosi 6877,54 zł brutto miesięcznie; dla umów zawartych w 2018 r. jest to kwota 6407,27 zł brutto miesięcznie (sprawdź komunikaty prezesa GUS). 

 

Dokumenty jakie musi złożyć cudzoziemiec to:

  • 2 kopie wniosku o wydanie zezwolenia (należy pobrać aktualną wersję ze strony urzędu wojewódzkiego),
  • 4 fotografie,
  • 2 kserokopie wszystkich zapisanych/podstemplowanych stron paszportu,
  • umowa z pracodawcą na min. 1 rok, zawierająca wysokość wynagrodzenia,
  • dokument potwierdzający posiadanie przez cudzoziemca wyższego wykształcenia (dyplom ukończenia studiów mgr lub uzyskanie stopnia dr przetłumaczony na j. polski przez tłumacza przysięgłego)
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty urzędowej:

440 zł - koszt rozpatrzenia wniosku o zezwolenie

50 zł - płatne w późniejszym terminie za wydanie karty pobytu po otrzymaniu pozytywnej decyzji.

 

Więcej informacji o Niebieskiej Karcie UE na stronie Urzędu do spraw Cudzoziemców.

 

 

Dokumenty wymagane do ubiegania się o zezwolenia na pobyt cudzoziemiec składa osobiście w odpowiednim urzędzie wojewódzkim. Dokumenty można złożyć w dowolnym momencie legalnego pobytu w Polsce, a najpóźniej w jego ostatnim dniu (np. w ostatnim dniu okresu ważności wizy). Jednak z racji tego, że aktualnie procedury mogą trwać nawet 6-7 miesięcy, zaleca się złożenie dokumentów odpowiednio wcześniej. Jest to o tyle ważne, że po wygaśnięciu ważności wizy, a przed otrzymaniem karty pobytu, cudzoziemiec nie może podróżować po Europie, by wyjechać np. na konferencję, czy spotkanie projektowe. Cudzoziemiec może jedynie wyjechać do swojego kraju pochodzenia, ale by wrócić do Polski, musi uzyskać ponownie wizę, jeśli jest wymagana.

W momencie składania dokumentów obcokrajowcowi wbijana jest do paszportu pieczątka, która jest jedynie potwierdzeniem złożenia dokumentów i nie uprawnia ona do podróżowania po innych krajach obszaru Schengen.

Należy pamiętać, że dokumenty składane do urzędu wypełnione powinny być w języku polskim, stąd może być konieczna pomoc ze strony instytucji przyjmującej cudzoziemca.

Listę wszystkich wymaganych dokumentów znaleźć można na stronach internetowych wydziałów spraw cudzoziemców urzędów wojewódzkich.

Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Pracodawcy powinni trzymać kopie dokumentów świadczących o tym, że zatrudniany pracownik przebywa w Polsce legalnie.

W razie rezygnacji przez cudzoziemca z pracy, pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym urząd wojewódzki.

Zezwolenia na pracę

Podjęcie przez cudzoziemca pracy jako pracownik naukowy, w szczególności w instytutach PAN, na uczelniach i w instytutach badawczych nie wymaga uzyskania zezwolenia na pracę.

Więcej informacji o zezwoleniach