Opodatkowanie dochodów

Naukowcy wyjeżdżający do pracy za granicę powinni pamiętać o pewnych kwestiach podatkowych z tym związanych. To, w którym kraju należy zapłacić podatek zależy głównie od tego, gdzie pracownik ma miejsce zamieszkania i swój ośrodek interesów życiowych.

Jeśli chodzi o dochody uzyskiwane za granicą, podczas gdy miejsce zamieszkania mamy w Polsce, mogą one być opodatkowane zarówno w kraju za granicą, jak i w Polsce, w zależności np. od długości pobytu za granicą, typu umowy. Aby dowiedzieć się, gdzie trzeba zapłacić podatek dochodowy, należy sprawdzić zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska podpisała z prawie 90 krajami. Każda taka umowa dwustronna mówi o tym, w którym kraju należy zapłacić podatek oraz podaje metodę jego opłacenia. Powyższe umowy są ważniejsze niż przepisy krajowe.

Więcej informacji na temat rozliczania dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych znajdą Państwo w broszurce Ministerstwa Finansów.

 

Zwolnienia podatkowe

Niektóre spośród dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji prac badawczych i szkoleniowych korzystają w Polsce ze zwolnień podatkowych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, z których dwa najważniejsze, to:

Art. 21 ust. 1 pkt 46, który stanowi, iż wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Należy jednak podkreślić, że niezależnie od treści ww. przepisu, istnieją nadal pewne rozbieżności interpretacyjne we wskazanym zakresie tak, że jednoznaczne udzielenie generalnej odpowiedzi, na pytanie o zwolnienia podatkowe dla wszystkich dochodów z Programów Ramowych UE i innych środków bezzwrotnej pomocy, nie jest obecnie możliwe. Z treści ostatnich orzeczeń sądów administracyjnych oraz wydanych interpretacji podatkowych wynika, że w przypadku realizacji projektów w ramach programu HORYZONT 2020 w/w przepis nie obejmuje pracy wykonywanej w związku z prowadzeniem projektu z tego programu. W związku z utrwaloną linią orzeczniczą polskich sądów można przyjąć, że nie przysługuje zwolnienie z podatku od wynagrodzeń osób fizycznych zaangażowanych w realizację projektów z programów ramowych Unii Europejskiej.

Istotnym jest również art. 21 ust. 1 pkt. 46a, który stanowi, że:

Wolne od podatku dochodowego są:

dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 4.03.1968, z późn. zm.);

Zgodnie z tym artykułem praca w charakterze eksperta oceniającego wnioski dla Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 będzie zwolniona z podatku dochodowego w Polsce.

Podwójne opodatkowanie dochodów

Jeśli mamy dochody z pracy za granicą, należy ustalić, czy i w jaki sposób mamy odprowadzić od nich podatek w Polsce. To, czy trzeba zapłacić podatek w Polsce, w jakim zakresie i w jaki sposób, zależy od kilku czynników, m.in. z jakiego kraju mamy dochód, na podstawie jakiej umowy oraz ile trwało zatrudnienie za granicą. W celu unikania sytuacji płacenia pełnych podatków w obu krajach, Polska podpisała dwustronne umowy z różnymi krajami określające zasady unikania podwójnego opodatkowania. Wykazd i treść umów dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.