PESEL cudzoziemca

Mimo że posiadanie numeru PESEL przez cudzoziemca nie jest obowiązkowe, niektóre instytucje nadal wymagają jego podania.

Numer PESEL nadawany jest automatycznie podczas dokonywania meldunku na pobyt czasowy w urzędzie gminy lub urzędzie dzielnicy. Jeśli jednak cudzoziemiec nie może się zameldować, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie PESEL, jednak trzeba w nim podać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy/dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zameldowania cudzoziemca lub na miejsce siedziby pracodawcy - jeśli nie można się zameldować.

Usługa jest bezpłatna, a wydanie decyzji następuje w przeciągu kilkunastu dni od złożenia wniosku.

Źródło i więcej informacji