PESEL cudzoziemca

Numer PESEL nie jest już (od marca 2015 r.) nadawany z urzędu obcokrajowcom, którzy meldują się na pobyt czasowy w urzędzie gminy lub urzędzie dzielnicy. Jest on nadawany tylko tym cudzoziemcom, którzy m.in. mają w Polsce prawo stałego pobytu lub są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej.

Istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o nr PESEL, jednak trzeba w nim podać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Taki wniosek należy złożyć w urzędzie gminy/dzielnicy właściwym we względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Usługa jest bezpłatna, a wydanie decyzji następuje w przeciągu kilkunastu dni od złożenia wniosku.

Jeśli jakiś urząd wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru. Wszystkie procedury możliwe są bowiem do realizacji z wykorzystaniem innych danych identyfikujących taką osobę (np. w Urzędzie Skarbowym wystarczy NIP, który nadawany jest po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego).

Źródło i więcej informacji