PESEL cudzoziemca

Mimo że posiadanie numeru PESEL przez cudzoziemca w teorii nie jest obowiązkowe, niektóre instytucje nadal wymagają jego podania.

Numer PESEL nadawany jest automatycznie podczas dokonywania meldunku na pobyt czasowy w urzędzie gminy lub urzędzie dzielnicy. Jest również możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie numeru PESEL, jednak trzeba w nim podać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy/dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zameldowania cudzoziemca.

Usługa jest bezpłatna (jedynie wydanie zaświadczenie to koszt 17zł), a wydanie numeru następuje w przeciągu kilkunastu dni od dokonania meldunky, czy złożenia wniosku.

Więcej informacji