dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz, Warszawa 

 

Jestem adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moje zainteresowania naukowe od początku kariery skupiały się na bardzo szczególnym przypadku: społeczności wietnamskiej w Polsce. Obszar moich badań obejmuje nie tylko migrantów zamieszkujących Polskę, ale również ich powiązania z krajem pochodzenia – Wietnamem.

Planując karierę, zdawałam sobie sprawę, iż nieuchronnie będzie ona mieć wymiar międzynarodowy – po pierwsze, ze względu na charakter terenu badawczego, po drugie, z uwagi na to, że środowisko akademickie zajmujące się Wietnamem w Polsce ma charakter bardzo wąski. Na studiach doktoranckich podjęłam działania, dzięki którym stałam się mobilnym naukowcem. Uzyskałam stypendium rządowe za pośrednictwem Biura Uznawalności Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej, które umożliwiło mi realizację badań terenowych w Wietnamie połączoną z nauką języka wietnamskiego. Otrzymałam także grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie odpowiednikiem tego programu są granty Preludium), dzięki któremu mogłam uczestniczyć w konferencjach międzynarodowych.

Dzięki udziałowi w konferencjach European Association for Social Anthropologists (EASA), EuroSEAS (European Association for South East Asian Studies), odbywających się w różnych miastach europejskich, a także w konferencjach poświęconych tematyce migracji, np. organizowanej w Hongkongu „Asian Migration and the Global Asian Diaspora”, czy corocznej konferencji „Engaging in Vietnam” współorganizowanej przez amerykańskich oraz wietnamskich badaczy miałam możliwość nawiązania wielu kontaktów z naukowcami zajmującymi się podobną tematyką do mojej.

 

Kontakty z naukowcami z zagranicy umożliwiły mi wymianę doświadczeń i idei na temat roli, jaką odgrywa wspólne socjalistyczne dziedzictwo Polski i Wietnamu w aktualnych relacjach pomiędzy tymi dwoma krajami. Przyczyniła się do tego zorganizowana przez mój Instytut i Instytut Filozofii i Socjologii PAN w marcu 2014 roku Warszawie konferencja „The Global Vietnamese Diaspora”, na której badacze ze Stanów Zjednoczonych oraz licznych krajów europejskich dyskutowali o roli czynników historycznych w procesie kształtowania się migracji z Wietnamu do różnych krajów świata i specyfice poszczególnych społeczności. Kontynuacją tych dyskusji były wykłady gościnne, na które zostałam zaproszona przez University of California in Riverside oraz University of Washington in Seattle.

Już jako adiunkt uzyskałam grant SONATA NCN, dzięki któremu odbyłam dwa wyjazdy badawcze do Wietnamu. W najbliższych latach zamierzam rozszerzyć badania o migranckie społeczności wietnamskie zamieszkujące inne kraje. Moje międzynarodowe doświadczenia i kontakty z całą pewnością będą pomocne w realizacji tego zadania.