04/01/2021

Wizy krajowe - kilka zmian w przepisach

Kategorie: Nowości


Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wprowadziła kilka zmian w przepisach dotyczących wydawania wiz krajowych (D),  które zaczęły obowiązywać 1 grudnia 2020. Są to m.in. następujące zmiany:

  • określono warunki podróżnego ubezpieczenia medycznego wymaganego dla cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski. Ubezpieczenie to musi obejmować cały okres planowanego pobytu w Polsce w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego np w ramach umowy z pracodawcą, czy objęcia ubezpieczeniem studenta/doktoranta przez jednostkę kształcącą. Wykaz ubezpieczycieli w poszczególnych krajach spełniających nowe warunki jest dostępny na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
  • doprecyzowano termin wydania wizy krajowej, który wynosi obecnie 15 dni od momentu złożenia wniosku (art. 74a). W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni;
  • zmieniono wniosek wizowy. Studenci i doktoranci muszą obecnie podać (oprócz nazwy i adresu uczelni/szkoły doktorskiej) informację o kierunku studiów, a w przypadku szkoły doktorskiej – informację o dyscyplinach naukowych albo artystycznych, oraz informację o semestrze lub roku studiów (art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. fa),
  • we wniosku cudzoziemcy podają również informacje o posiadanym zezwoleniu na pracę lub o zwolnieniu z obowiązku jego posiadania* (art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. sa).

* Naukowcy zatrudniani w uczelniach, instytutach naukowych PAN i instytutach badawczych są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Więcej o zezwoleniach na pracę.

 


Aby uzyskać aktualne informacje związane z wydawaniem wiz do Polski oraz listę wymaganych dokumentów, należy kontaktować się z ambasadami/konsulatami RP za granicą oraz sprawdzać ich strony internetowe.


 

Zobacz nowy wniosek o wizę krajową (D):

Attachments

wniosek_wizowy_2020_pl.pdf (478.97 KB)