Skip to main content
Logo of EURAXESS
Poland

OBYWATELE UE, NORWEGII, ISLANDII, LICHTENSTEINU I SZWAJCARII

 

 

 

Koronawirus - informacje o legalizacji pobytu

Legalizacja pobytu obywateli UE, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii

Najpóźniej pierwszego dnia po upływie trzeciego miesiąca pobytu w Polsce, Europejczycy powinni zarejestrować fakt swojego pobytu w Polsce, dopełniając stosownych formalności w wydziale spraw cudzoziemców odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

Obowiązek ten należy odróżnić od obowiązku meldunkowego, którego dokonuje się na innych zasadach.

Obywatel UE ma prawo pobytu na terytorium Polski przez okres przekraczający 3 miesiące, jeżeli spełnia następujące kryteria:

  1. posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium RP, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej,
  2. posiada odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o europejskiej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo też posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne pokrywające wszelkie wydatki, które mogą powstać podczas pobytu w Polsce.

Zgłoszenie faktu pobytu odbywa się na urzędowym formularzu, do którego dołączyć należy kserokopię dokumentu podróży lub tożsamości (oryginał do wglądu) i dodatkowe dokumenty w zależności od celu pobytu:

  • umowę z pracodawcą lub zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia/kontynuacji studiów lub zaświadczenie o odbywanym szkoleniu,
  • potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych (umowa z pracodawcą lub wyciąg z konta bankowego lub karta kredytowa),
  • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (zaświadczenie od pracodawcy, ZUS RMUA, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ, umowa z NFZ o dobrowolnym ubezpieczeniu lub prywatna polisa).

 

Rejestracja pobytu jestbezpłatna i cudzoziemiec podczas jednej wizyty otrzymuje pisemne potwierdzenie zarejestrowania pobytu.

Jeżeli obywatel państwa europejskiego przebywa w Polsce z członkiem rodziny, który jest obywatelem państwa spoza Europy, to pobyt takiego członka rodziny również podlega rejestracji i osobie takiej wydawana jest plastikowa karta pobytu. Wydanie karty pobytu dla członka rodziny obywatela UE jest również bezpłatne.

Po 5 latach nieprzerwanego pobytu na terytorium RP obywatel UE, a także członkowie rodziny niebędący obywatelami UE nabywają prawo stałego pobytu. Nieprzerwany pobyt to taki, podczas którego przerwy nie były dłuższe, niż 6 miesięcy w ciągu roku.

Więcej szczegółów na stronach Urzędu do Spraw Cudzoziemców