Skip to main content
Logo of EURAXESS
Polish
Poland
Living in Europe, Working in EuropeEntry conditions/visasPoland

Legalizacja pobytu - naukowcy spoza UE

Legalizacja pobytu cudzoziemca z kraju spoza UE polega na uzyskaniu zezwolenia na pobyt (czasowy lub stały), czyli karty pobytu w formie plastikowego dokumentu. Karta pobytu uprawnia cudzoziemca do:

 • legalnego pobytu w Polsce,
 • legalnego zatrudnienia - jeśli nie jest wymagane dodatkowo zezwolenie na pracę,
 • podróżowania po strefie Schengen** na okres do 90 dni (w okresie 180 dni) i do przekraczania polskiej granicy bez potrzeby uzyskania wizy na wjazd (w przypadku np. podróży do kraju pochodzenia).

Uwaga: mimo możliwości podróżowania do innych krajów Schengen, polska karta pobytu nie gwarantuje legalnego zatrudnienia w tych krajach. Należy sprawdzać przepisy danego kraju docelowego, ponieważ może być wymagane uzyskanie osobnego zezwolenia na pracę lub pobyt.

Zezwolenia pobytowe (karty pobytu) wydawane są w Polsce przez urzędy wojewódzkie na pobyty przekraczające 3 miesiące, lecz nie więcej niż na 3 lata każde.W celu przedłużenia dalszego pobytu, naukowiec powinien ubiegać się o kolejną kartę pobytu, ponieważ nie są one przedłużane z urzędu.

Kiedy i jak aplikować

Wniosek o zezwolenie na pobyt cudzoziemiec może złożyć w dowolnym momencie legalnego pobytu w Polsce, najpóźniej w jego ostatnim dniu (np. w ostatnim dniu okresu ważności wizy) w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Uwaga: ponieważ procedury trwają kilka miesięcy (od trzech wzwyż), nie zaleca się czekać do ostatniego momentu. Jest to o tyle ważne, że po wygaśnięciu ważności wizy, a jeszcze przed otrzymaniem karty pobytu, cudzoziemiec nie może podróżować po strefie Schengen ani nie może wjechać ponownie do Polski po pobycie poza UE np. w kraju pochodzenia. Cudzoziemiec może wyjechać do swojego kraju pochodzenia, ale aby wrócić do Polski, musi uzyskać ponownie wizę lub skorzystać z ruchu bezwizowego, jeśli przysługuje.

 • aby złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt, należy najpierw umówić wizytę w urzędzie - zazwyczaj przez elektroniczny kalendarz urzędu lub w inny wskazany sposób. Jeśli przed wygaśnięciem legalnego pobytu cudzoziemca brakuje dostępnych terminów na umówienie wizyty, cudzoziemiec musi wysłać wniosek (i wymagane dokumenty) pocztą, co wydłuża procedurę nawet o 3 miesiące;
 • minimum dokumentów wymaganych do przesłania pocztą i zainicjowania procedury to: wniosek (i załączniki), kopia paszportu, 4 zdjęcia oraz potwierdzenie wniesienia opłaty; do 3 miesięcy po otrzymaniu przez urząd dokumentów, cudzoziemiec zostanie wezwany do urzędu w celu złożenia wszystkich dokumentów i odcisków palców;
 • niektóre urzędy wojewódzkie prowadzą elektroniczny system rejestracji i wypełnienia wniosków, co ułatwia wypełnienie formularza, zebranie potrzebnych dokumentów oraz komunikację urząd-cudzoziemiec. Można też skorzystać z ogólnokrajowego systemu Urzędu do Spraw Cudzoziemców MOS - Moduł Obsługi Spraw (cudzoziemcy.gov.pl), jednak wniosek należy wydrukować i złożyć w odpowiednim urzędzie wojewódzkim;

Uwaga: W momencie składania dokumentów obcokrajowcowi wbijana jest do paszportu pieczątka, która jest jedynie potwierdzeniem złożenia dokumentów i nie uprawnia ona do przekraczania granic i podróżowania po krajach obszaru Schengen.

Rodzaje zezwoleń na pobyt

Istnieje kilka rodzajów zezwoleń pobytowych, na podstawie których naukowcy spoza UE mogą zalegalizować swój pobyt w Polsce. Określa je ustawa z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach. To, o które zezwolenie powinien ubiegać się naukowiec, zależy od indywidualnej sytuacji zawodowej oraz posiadanych wymaganych dokumentów (np. umowy) lub możliwości ich uzyskania. Jeśli naukowiec kwalifikuje się do więcej niż jednego rodzaju zezwolenia pobytowego, dodatkowym czynnikiem decydującym mogą być korzyści wynikające z posiadania danej karty pobytu, np. możliwość podjęcia w Polsce pracy bez zezwolenia na pracę przez członka rodziny naukowca.

Wymagane dokumenty

Poniższe lista dokumentów dotyczy wszystkich rodzajów zezwoleń pobytowych. Natomiast szare rozwijane informacje zawierają pewne specyficzne dokumenty wymagane dodatkowo.

 • wniosek wraz z załącznikami - wypełniony w języku polskim (można wypełnić wniosek on-line na stronach niektórych urzędów wojewódzkich lub Urzędu do Spraw Cudzoziemców i wydrukować),
 • 4 aktualne zdjęcia,
 • kopia dokumentu podróży (paszport) plus oryginał do wglądu,
 • potwierdzenie opłaty skarbowej,
 • potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, wraz z potwierdzeniem wpłacenia ostatniej składki,
 • potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych np. umowa o pracę, porozumienie stypendialne itp. Minimalne kwoty to: 776 zł miesięcznie dla osoby zamieszkującej samotnie lub 600 zł miesięcznie na członka rodziny mieszkającego w Polsce. Są to kwoty netto po odliczeniu kosztów zamieszkania w Polsce;
 • potwierdzenie posiadania miejsca zamieszkania (np. umowa najmu) wraz z potwierdzeniem stałych opłat za lokal (ostatnie rachunki za prąd, gaz, wodę itp.),
 • pomocne może być również złożenie oświadczenia naukowca cudzoziemca o byciu zwolnionym z zezwolenia na pracę na podstawie art. 325 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty dodatkowe/określone dla poszczególnych rodzajów zezwoleń pobytowych -->

Podróżowanie po UE

Zgodnie z ogólnymi przepisami cudzoziemcy spoza UE posiadający dokument pobytowy (wizę/kartę pobytu) wydany przez jeden z krajów strefy Schengen** mogą przemieszczać się pomiędzy krajami strefy do 90 dni w okresie 180 dni. Przed upływem 90 dni należy wrócić do kraju, który wydał dokument pobytowy. Dodatkowe ułatwienia dotyczą naukowców z rodzinami i studentów.

* Unia Europejska (UE)

Kraje członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Te same przepisy imigracyjne dotyczą również obywateli Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii.

** strefa Schengen

Strefa Schengen obejmuje 23 kraje UE oraz 4 kraje EFTA: Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Holandia, Niemcy, Portugalia, Szwecja. Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Szwajcaria, Lichtenstein, Norwegia i Islandia (ostatnie 4 kraje nie należą do UE)

Więcej o strefie Schengen