21/07/2021

Zezwolenie na pobyt cudzoziemca - praktyczne wskazówki

Kategorie: Nowości


W związku z odmownymi decyzjami dość często wydawanymi przez Urzędy Wojewódzkie w odpowiedzi na wnioski cudzoziemców o zezwolenia pobytowe, publikujemy kilka praktycznych wskazówek przydatnych w procedurze legalizacji pobytu Państwa pracowników i doktorantów:

  • wspieranie zagranicznych naukowców przez pracodawców w procedurze legalizacji pobytu (uzyskania karty pobytu) jest bardzo istotne, ponieważ może znacząco usprawnić i przyspieszyć tę procedurę. Informacje Urzędów Wojewódzkich dotyczące legalizacji pobytu są przeważnie dostępne jedynie w języku polskim. Wniosek o zezwolenie pobytowe cudzoziemiec również musi wypełnić w j. polskim;
  • do uzyskania zezwolenia pobytowego potrzebne są m.in. odpowiednia umowa z naukowcem, potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacenia składek (ZUS RCA) oraz oświadczenie pracodawcy o pokryciu kosztów ew. wydalenia cudzoziemca-naukowca z Polski, które to dokumenty pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi;
  • lista wymaganych dokumentów do zezwolenia na pobyt wraz z aktualną wersją wniosku i załaczników jest dostępna na stronach Urzędów Wojewódzkich;
  • zalecamy cudzoziemcom składanie wniosków osobiście, w Urzędzie, po uprzednim umówieniu wizyty. Jeśli nie jest to możliwe, można przesłać dokumenty pocztą, jednak wydłuża to procedurę nawet o 3 miesiące;
  • wniosek cudzoziemiec wypełnia po polsku, zgodnie z podaną w nim instrukcją; wszystkie pola muszą zostać wypełnione; jeśli dana informacja nie ma zastosowania np. poprzednie nazwisko lub znaki szczególne, wtedy należy wpisać BRAK lub linię poziomą;
  • cudzoziemiec musi podać we wniosku aktualne dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon), za pomocą których Urząd będzie komunikował się z cudzoziemcem, m.in. wysyłał wezwania do złożenia brakujących dokumentów oraz informację o decyzji w sprawie; w razie zmiany danych, należy niezwłocznie poinformować Urząd;
  • przed wizytą w Urzędzie cudzoziemiec powinien przygotować WSZYSTKIE wymagane i poprawnie wypełnione dokumenty. Brak nawet jednego z nich lub błędy w dokumentach spowodują wezwanie do uzupełnienia braków, a więc opóźnienie procedury, lub nawet wydanie odmownej decyzji;
  • w przypadku odmownej decyzji, należy złożyć odwołanie w ciągu 14 dni wraz z brakującymi dokumentami. Procedura odwoławcza moze potrwać kilka miesięcy.
  • od momentu złożenia wniosku o zezwolenie pobytowe (do momentu wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu), cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie (potwierdzeniem jest stempel w paszporcie);
  • pracodawcy mają obowiązek przechowywać kopie dokumentów cudzoziemców potwierdzające ich legalny pobyt w Polsce (wizy, potwierdzenia złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt, kartę pobytu).

Praktyczne informacje o legalizacji pobytu zagranicznych naukowców i doktorantów dostępne są na naszej stronie.

W razie pytań, potrzeby konsultacji wniosku i dokumentów, polecamy się do kontaktu.